Wt  4.0.2
Wt::Dbo::FieldInfo Member List

This is the complete list of members for Wt::Dbo::FieldInfo, including all inherited members.

FieldInfo(const std::string &name, const std::type_info *type, const std::string &sqlType, int flags)Wt::Dbo::FieldInfo
FieldInfo(const std::string &name, const std::type_info *type, const std::string &sqlType, const std::string &foreignKeyTable, const std::string &foreignKeyName, int flags, int fkConstraints)Wt::Dbo::FieldInfo
isForeignKey() const Wt::Dbo::FieldInfo
isIdField() const Wt::Dbo::FieldInfo
isMutable() const Wt::Dbo::FieldInfo
isNaturalIdField() const Wt::Dbo::FieldInfo
isSurrogateIdField() const Wt::Dbo::FieldInfo
isVersionField() const Wt::Dbo::FieldInfo
name() const Wt::Dbo::FieldInfo
needsQuotes() const Wt::Dbo::FieldInfo
qualifier() const Wt::Dbo::FieldInfo
setQualifier(const std::string &qualifier, bool firstQualified=false)Wt::Dbo::FieldInfo
sqlType() const Wt::Dbo::FieldInfo
type() const Wt::Dbo::FieldInfo

Generated on Fri Nov 24 2017 for the C++ Web Toolkit (Wt) by doxygen 1.8.11